แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการประเมินหนังสือตำรา  แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

  1. แบบประเมินคุณภาพหนังสือ
  2. แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการวิจัย
  3. แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน สำหรับนิสิต
  4. แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
  5. แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต สำหรับนิสิต
  6. แบบประเมินผลสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
  7. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย