การเรียนนอกห้องเรียน

 

นิสิตปี 2 เรียนที่สวนสมุนไพร คณะเภสัชฯ มศว