ขอแสดงความยินดีกับ นศภ.กมลรัตน์ จันตรา นศภ.กมลวรรณ มณีราชกิจ อาจารย์ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง และ ผศ.ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มศว

ขอแสดงความยินดีกับ นศภ.กมลรัตน์ จันตรา นศภ.กมลวรรณ มณีราชกิจ อาจารย์ภัทรวิทย์ รักษ์ทอง และ ผศ.ฉัตรวดี กฤษณพันธุ์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มศว ซึ่งได้รับรางวัลการนำเสนอบทความวิจัยภาคโปสเตอร์ระดับยอดเยี่ยม เรื่องการศึกษาอัตรกิริยาของสารสำคัญที่พบในเปลือกมังคุดต่อการเหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งเต้านม ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (IAMBEST 2019)

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *