โครงการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรเพื่อใช้รักษาแผลในปาก

ทีม โครงการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรเพื่อใช้รักษาแผลในปาก ปี 2549:

ผศ.ดร.นริศา คำแก่น, ผศ.ดร.วรพรรณ สิทธิถาวร, อ.รท.หญิงวิภาพร เสรีเด่นชัย, อ.ชุดา จิตตสุโภ, อ.กานต์ เวียรศิลป์, ผศ.ดร.วีระศักดิ์ สามี, อ.ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ์, อ.บุญตา ฉัตร์วีระสกุล, ผศ.ดร.สถาพร นิ่มกุลรัตน์, อ.ดร.จิตติมา มานะกิจ, ผศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ, รศ.ดร.นันทนา อรุณฤกษ์**, ผศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด**, อ.ดร.กัณทิมานี พันธุ์วิเชียร***, นายอภิชาต ประเดิมวงศ์***

หมายเหตุ ** คณะแพทย์ศาสตร์ มศว *** คณะวิทยาศาสตร์ มก

ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ชุดโครงการเรื่อง การพัฒนายาแผนโบราณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศปีงบประมาณ 2548

โดยงานวิจัยชิ้นนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลรักษาแผลในปากของบริษัท ขาวละออ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.นริศา คำแก่น  รศ.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ รศ.ดร.วีระศักดิ์ สามี และ อ.ดร.รท.วิภาพร เสรีเด่นชัย เป็นตัวแทนทีมงานวิจัยถ่ายทอดประสบการณ์วิจัยในโครงการ “ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยที่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจพาณิชย์” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)

ทีม โครงการวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรเพื่อใช้รักษาแผลในปาก ปัจจุบัน พฤษภาคม 2562 :

รศ.ดร.นริศา คำแก่น*, รศ.ดร.วรพรรณ สิทธิถาวร, อ.ดร.รท.หญิงวิภาพร เสรีเด่นชัย, รศ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ, อ.กานต์ เวียรศิลป์, รศ.ดร.วีระศักดิ์ สามี, ผศ.ชญานิศ ศรชัยธวัชวงศ์, ผศ.บุญตา ฉัตร์วีระสกุล, ผศ.ดร.สถาพร นิ่มกุลรัตน์, ผศ.ดร.จิตติมา มานะกิจ, รศ.ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ, รศ.ดร.นันทนา อรุณฤกษ์, รศ.ดร.จันทนา เมฆสีประหลาด, ผศ.ดร.กัณทิมานี พันธุ์วิเชียร, นายอภิชาต ประเดิมวงศ์

หมายเหตุ *วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ รังสิต ** คณะแพทย์ศาสตร์ มศว *** คณะวิทยาศาสตร์ มก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *