โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑

คณบดี และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *