ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง(วิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจชุมชน)และผู้สนใจในจังหวัดนครนายก และ จังหวัดสระแก้ว

เข้าร่วมอบรมครั้งที่ 2 ในหัวข้อ
การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบน้ำที่ใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 –17.00 น.
ณ ห้องบรรยาย 605 ชั้น6และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รศ.ภญ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ
โทร.037-395-094-5ต่อ 21608, 089-7796744
สามารถส่งใบสมัครได้ที่: chuda@g.swu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *