กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2

กำหนดการ (TCAS รอบ 2) (ประชาสัมพันธ์)

กำหนดการทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ ยื่นเอกสารผลตรวจร่างกาย ผลการตรวจตาบอดสี และสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่

(TCAS รอบที่ 2 โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7)

ประจำปีการศึกษา 2562

ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

** ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

และทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ

เวลา กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 เวลา 08.00  – 08.30 น. นักเรียนลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียน

รับแฟ้มประวัติพร้อมกรอกประวัติลงในแฟ้มประวัติให้เรียบร้อย

 

ขั้นตอนที่ 2 เวลา 08.00 – 08.45 น. นักเรียนยื่นเอกสารผลตรวจ ได้แก่

1.      ผลการตรวจตาบอดสี

2.      ผลการตรวจร่างกาย

3.      ผลอ่านฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอก

(ที่โต๊ะตรวจเอกสาร)

 

ขั้นตอนที่ 3 เวลา 08.00 – 08.45 น. นักเรียนชำระเงินค่าแบบทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ 

จำนวนเงิน 200 บาท

(ที่โต๊ะจ่ายเงิน)

 

ขั้นตอนที่ 4 เวลา 09.00-11.00 น. นักเรียนขึ้นทำการทดสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ 

ณ ห้อง 605 ชั้น 6 ตึกหลัง

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562

ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ เวลา กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 เวลา 12.00 – 12.30 น. นักเรียนลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียน และรับบัตรคิวการเข้าสอบสัมภาษณ์

(ที่โต๊ะลงทะเบียน)

ขั้นตอนที่ 2 เวลา 12.00  – 12.30 น.  นักเรียนตรวจสอบห้องสอบสัมภาษณ์

–          ห้องสัมภาษณ์ที่ 1  : ห้องประชุม ชั้น 1

 

ขั้นตอนที่ 3 เวลา 12.00  – 12.30 น. นักเรียนทุกคนเตรียมเอกสารสำหรับยื่นหน้าห้องสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1.      เอกสารตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ 

บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน

2.      เอกสารตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ

ใบแสดงผลการศึกษา (ใบ ป.พ.)

3.      เอกสารตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ ทะเบียนบ้า

4.      เอกสารตัวจริงและสำเนา 1 ฉบับ การเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

5.      ข้อมูลผู้เข้าสอบที่พิมพ์มาจากระบบงานรับนิสิตใหม่ พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว และลงลายมือชื่อของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

6.      ใบรายงานผลการสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561 และใบรับรองผลการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2561      (ใช้ 7 วิชาตามที่คณะกำหนด)

 

ขั้นตอนที่ 4 เวลา 12.30 น. นักเรียนทุกคนนั่งรอหน้าห้องรอสอบสัมภาษณ์ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกหน้า (ชั้น 2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *