โครงการอบรม เรื่องการพัฒนาตำรับเครื่องสำอางผสมสารสำคัญจากธรรมชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางผสมสารสำคัญจากธรรมชาติ” ให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครนายก ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสารสำคัญในเครื่องสำอางมากขึ้น และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตเครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนสามารถนำความรู้ ที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปใช้ในการพัฒนากิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ส่งผลให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *