คณาจารย์ บุลคลากรและนิสิต ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 คณาจารย์ บุลคลากร และนิสิต ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณหน้าคณะเภสัชศาสตร์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *