ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น และบุคลากรดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2561

อาจารย์ดีเด่น   ได้แก่ รศ.ดร.ชุดา  จิตตสุโภ สาขารับใช้สังคม

บุคลากรสายปฏิบัติการดีเด่นของ มศว ได้แก่ นางสาวสุนันทา  มูลศรี  ด้านบริการดีเด่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *