คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความมานะและพากเพียรจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนล้วนเป็นความภาคภูมิใจของคณะเภสัชศาสตร์ มศว ที่ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อรับใช้สังคม

ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตพึงตั้งใจนำความรู้ความสามารถของตนไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ ควบคู่กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นำพาไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยสืบไป

ผศ.ภญ.ดร.วิมล พันธุเวทย์

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศว

25 ธันวาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *