กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกำหนดการฝึกซ้อมของคณะเภสัชศาสตร์

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ณ คณะเภสัชศาสตร์

พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันศุกร์ที่  22  ธันวาคม   2560

ณ ห้องบรรยาย 201 ชั้น 2  อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์

 

เวลา

กำหนดการ

08.00-08.20 น. ลงทะเบียนที่บริเวณโถงชั้น 2  พร้อมสวมชุดครุยวิทยาฐานะ
08.30 น. เป็นต้นไป จัดแถวเพื่อเตรียมถ่ายภาพร่วมกันระหว่างบัณฑิตและคณาจารย์
08.45 –  09.00  น. บัณฑิตและคณาจารย์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
09.00  – 09.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
09.30  – 12.00 น. ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
12.00  –  13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ณ มศว องครักษ์

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เวลา กิจกรรม สถานที่
เวลา 12.00 น. รายงานตัว อาคารเรียนรวม ห้อง 204 ชั้น 2
เวลา 13.00 น. เดินแถว
เวลา 14.00 น. ฝึกซ้อม อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

 

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เวลา กิจกรรม สถานที่ฝึกซ้อม
เวลา 05.00-06.00 น. รายงานตัวสถานที่เดิม อาคารเรียนรวม ห้อง 204 ชั้น 2
เวลา 06.15 น. เดินแถวเพื่อเข้าฝึกซ้อมใหญ่
เวลา 09.00 น. ฝึกซ้อมใหญ่ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

 

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มศว องครักษ์

เวลา กิจกรรม สถานที่ฝึกซ้อม
เวลา 05.00-06.00 น. รายงานตัวสถานที่เดิม

 

อาคารเรียนรวม ห้อง 204 ชั้น 2
เวลา 06.15 น. เดินแถวเพื่อเข้าบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
เวลา 09.00 น. รับพระราชทานปริญญาบัตร อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *