อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดกิจกรรรมงานสงกรานต์ โดยมีอาจารย์ บุคลากร นิสิต ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรอาจารย์ ณ บริเวณลานระหว่างคณะเภสัชศาสตร์

Continue reading


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวม นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากร

Continue reading


คณาจารย์ บุลคลากรและนิสิต ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 คณาจารย์ บุลคลากร และนิสิต ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณหน้าคณะเภสัชศาสตร์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน

Continue reading


โครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน

ด้วยสาขาชีวเภสัชศาสตร์จะจัดโครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562  ณ ห้องพิพิธภัณฑ์  อาคารคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดดังนี้07.40  น. พระสงฆ์เดินทางถึงคณะเภสัชศาสตร์ มศว07.40 – 08.10 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป และขอเชิญร่วมปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณหน้าคณะ08.10 – 08.30 น. พระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง 08.30 – 09.00 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  คณาจารย์และนิสิตถวายสังฆทานและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง09.00 น.  พระสงฆ์เดินทางกลับ09.00 – 09.30 น. คณาจารย์และนิสิตรับประทานอาหารเช้าร่วมกันในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าว         

Continue reading


คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9”

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9” ณ บริเวณโถงชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์

Continue reading


ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตา หิรัญสาย ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตา หิรัญสาย ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2561 จากผลงานวิจัย เรื่อง “ความแตกต่างในผลของการให้ความร้อนต่อการสร้างหลอดเลือดในกล้ามเนื้อ soleus และ plantaris ที่ถูกตัดเอ็นยึดกล้ามเนื้อ” ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรทัศน์ สดใส รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับโล่เกียรติคุณในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยด้วย  

Continue reading


เสวนา (จุดอ่อน) ร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่ และแสดงจุดยืนต่อร่างพระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่

วันที่ 5 กันยายน 2561 คณาจารย์ นิสิตเภสัชศาสตร์ และเภสัชกร ร่วมกิจกรรมเสวนา (จุดอ่อน) ร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่ และแสดงจุดยืนต่อร่างพระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์    

Continue reading