คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความมานะและพากเพียรจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนล้วนเป็นความภาคภูมิใจของคณะเภสัชศาสตร์ มศว ที่ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อรับใช้สังคม ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตพึงตั้งใจนำความรู้ความสามารถของตนไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ ควบคู่กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นำพาไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยสืบไป ผศ.ภญ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศว 25 ธันวาคม 2561

Continue reading


กิจกรรมพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตผู้ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และจิตสาธารณะ

พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตผู้ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และจิตสาธารณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561      

Continue reading


กำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกำหนดการฝึกซ้อมของคณะเภสัชศาสตร์

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย ณ คณะเภสัชศาสตร์ พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์  และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ที่  22  ธันวาคม   2560 ณ ห้องบรรยาย 201 ชั้น 2  อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์   เวลา กำหนดการ 08.00-08.20 น. ลงทะเบียนที่บริเวณโถงชั้น 2  พร้อมสวมชุดครุยวิทยาฐานะ 08.30 น. เป็นต้นไป จัดแถวเพื่อเตรียมถ่ายภาพร่วมกันระหว่างบัณฑิตและคณาจารย์ 08.45 –  09.00  น. บัณฑิตและคณาจารย์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 09.00  – 09.30 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 09.30  – 12.00 น. ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 12.00  –  13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน     กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ […]

Continue reading