สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เภสัชสายคลอง ครั้งที่ 1

สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการกีฬาสานสัมพันธ์เภสัชสายคลอง ครั้งที่ 1   เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  

Continue reading


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และผู้ปกครองปีการศึกษา 2560  ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560    

Continue reading


โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.ณ ห้อง 402 ชั้น 4 อาคารคณะเภสัชศาสตร์

Continue reading


แบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

เรียนท่านผู้ปกครอง แบบสอบถามนี้ทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี-นครินทรวิโรฒ เพื่อจัดทำหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) วิชาเอกบริบาลทางเภสัชกรรม (6 ปี) ข้อมูลที่ท่านให้จะใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการของหลักสูตร และจะไม่มีการนำข้อมูลส่วนตัวใดๆไปเผยแพร่                 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล จักขอบพระคุณยิ่ง   ถ้าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) วิชาเอกบริบาลทางเภสัชกรรม (6 ปี)  ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้ 2 ปริญญาบัตรโดย เรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร ปี 1-3 และได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม ปี 4-6 เรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับนิสิตโครงการปกติ และได้รับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต (PharmD) ของมหาวิทยาลัยสรีนครินทรวิโรฒ และในกรณีที่เป็นคนไทยมีสิทธิ์สอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของประเทศไทย ระหว่างปี 1-3 ทุกปิดเทอมภาคฤดูร้อนผู้เรียนจะต้องกลับมาเรียนบางรายวิชาตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรม (ประเทศไทย) กำหนด ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร ปี […]

Continue reading