คณาจารย์ บุลคลากรและนิสิต ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 คณาจารย์ บุลคลากร และนิสิต ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณหน้าคณะเภสัชศาสตร์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน

Continue reading


โครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน

ด้วยสาขาชีวเภสัชศาสตร์จะจัดโครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562  ณ ห้องพิพิธภัณฑ์  อาคารคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดดังนี้07.40  น. พระสงฆ์เดินทางถึงคณะเภสัชศาสตร์ มศว07.40 – 08.10 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป และขอเชิญร่วมปล่อยพันธุ์ปลา บริเวณหน้าคณะ08.10 – 08.30 น. พระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง 08.30 – 09.00 น. พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์  คณาจารย์และนิสิตถวายสังฆทานและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลอง09.00 น.  พระสงฆ์เดินทางกลับ09.00 – 09.30 น. คณาจารย์และนิสิตรับประทานอาหารเช้าร่วมกันในการนี้จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าว         

Continue reading


ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่น และบุคลากรดีเด่นของ มศว ประจำปี พ.ศ. 2561

อาจารย์ดีเด่น   ได้แก่ รศ.ดร.ชุดา  จิตตสุโภ สาขารับใช้สังคม บุคลากรสายปฏิบัติการดีเด่นของ มศว ได้แก่ นางสาวสุนันทา  มูลศรี  ด้านบริการดีเด่น

Continue reading


Thomas Trits Paul Sachse นิสิตแลกเปลี่ยนชาวเยอรมันจาก Beuth University of Applied Science มาทำวิจัย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

Thomas Trits Paul Sachse นิสิตแลกเปลี่ยนชาวเยอรมันจาก Beuth University of Applied Science มาทำวิจัย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่คณะเภสัชศาสตร์ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ได้ นำเสนองานวิจัย และประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ให้นิสิตชั้นปีที 5 Mr.Thomas Trits Paul Sachse is an exchange student from Beuth University of Applied Science. He will do the research and exchange the culture in Thailand for 6 weeks. On January 22nd, […]

Continue reading


เปิดรับสมัคร TCAS รอบ 2

  1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร (รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ) 1.1 สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 (เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545) 2.1 สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้  โดยจำแนกรายละเอียด ดังนี้ กลุ่มที่  1  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (5 เทอม)  ไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) มีเกรดเฉลี่ย (5 เทอม) ในแต่ละวิชา ดังนี้ วิชาเคมี คณิตศาสตร์ […]

Continue reading


คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความมานะและพากเพียรจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนล้วนเป็นความภาคภูมิใจของคณะเภสัชศาสตร์ มศว ที่ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อรับใช้สังคม ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตพึงตั้งใจนำความรู้ความสามารถของตนไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ ควบคู่กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นำพาไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยสืบไป ผศ.ภญ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศว 25 ธันวาคม 2561

Continue reading


คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9”

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9” ณ บริเวณโถงชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์

Continue reading