คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศว ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความมานะและพากเพียรจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคนล้วนเป็นความภาคภูมิใจของคณะเภสัชศาสตร์ มศว ที่ได้ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อรับใช้สังคม ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตพึงตั้งใจนำความรู้ความสามารถของตนไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ ควบคู่กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นำพาไปสู่ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยสืบไป ผศ.ภญ.ดร.วิมล พันธุเวทย์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มศว 25 ธันวาคม 2561

Continue reading


คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9”

เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9” ณ บริเวณโถงชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์

Continue reading


ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม) ประจำปีการศึกษา 2562 (รับสมัคร 1 – 15 ธ.ค.61)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) สมัครทางอินเตอร์เนต ที่ http://admission.swu.ac.th เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ  

Continue reading


คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มศว

เนื่องด้วยในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 จะมีนักเรียนจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะต่างๆ ใน มศว องครักษ์

Continue reading


กิจกรรมพิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตผู้ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และจิตสาธารณะ

พิธีไหว้ครู มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตผู้ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และจิตสาธารณะ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561      

Continue reading


เสวนา (จุดอ่อน) ร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่ และแสดงจุดยืนต่อร่างพระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่

วันที่ 5 กันยายน 2561 คณาจารย์ นิสิตเภสัชศาสตร์ และเภสัชกร ร่วมกิจกรรมเสวนา (จุดอ่อน) ร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่ และแสดงจุดยืนต่อร่างพระราชบัญญัติยา ฉบับใหม่ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์    

Continue reading