โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑

คณบดี และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Continue reading


หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

สามารถดูรายละเอียดกำหนดการและสถานที่สอบฯ ตามเว็บไซต์ ด้านล่างนี้http://admission.swu.ac.th/home.php        

Continue reading


ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง(วิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจชุมชน)และผู้สนใจในจังหวัดนครนายก และ จังหวัดสระแก้ว

เข้าร่วมอบรมครั้งที่ 2 ในหัวข้อ การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบน้ำที่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 –17.00 น. ณ ห้องบรรยาย 605 ชั้น6และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รศ.ภญ.ดร.ชุดา จิตตสุโภ โทร.037-395-094-5ต่อ 21608, 089-7796744 สามารถส่งใบสมัครได้ที่: chuda@g.swu.ac.th

Continue reading


กำหนดการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต โครงการร่วมฯ นอตติงแฮม

กำหนดการ (นอตติงแฮม) (ประชาสัมพันธ์) กำหนดการทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ ยื่นเอกสารผลตรวจร่างกาย ผลการตรวจตาบอดสี และสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ (หลักสูตรโครงการร่วมฯ นอตติงแฮม) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์   วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ** ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ขั้นตอนการยื่นเอกสาร และทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ เวลา กิจกรรม ขั้นตอนที่ 1 เวลา 08.00  – 08.30 น. นักเรียนลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียน รับแฟ้มประวัติพร้อมกรอกประวัติลงในแฟ้มประวัติให้เรียบร้อย   ขั้นตอนที่ 2 เวลา 08.00 – 08.45 น. นักเรียนยื่นเอกสารผลตรวจ ได้แก่ 1.      ผลการตรวจตาบอดสี 2.      ผลการตรวจร่างกาย 3.      ผลอ่านฟิล์มเอกซเรย์ทรวงอก (ที่โต๊ะตรวจเอกสาร)   ขั้นตอนที่ 3 […]

Continue reading


กำหนดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2

กำหนดการ (TCAS รอบ 2) (ประชาสัมพันธ์) กำหนดการทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ ยื่นเอกสารผลตรวจร่างกาย ผลการตรวจตาบอดสี และสอบสัมภาษณ์นิสิตใหม่ (TCAS รอบที่ 2 โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา เขต 7) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์   วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 ** ขอให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้ ขั้นตอนการยื่นเอกสาร และทดสอบทัศนคติทางวิชาชีพ เวลา กิจกรรม ขั้นตอนที่ 1 เวลา 08.00  – 08.30 น. นักเรียนลงทะเบียนที่โต๊ะลงทะเบียน รับแฟ้มประวัติพร้อมกรอกประวัติลงในแฟ้มประวัติให้เรียบร้อย   ขั้นตอนที่ 2 เวลา 08.00 – 08.45 น. นักเรียนยื่นเอกสารผลตรวจ ได้แก่ 1.      ผลการตรวจตาบอดสี […]

Continue reading


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวม นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากร

Continue reading


โครงการอบรม เรื่องการพัฒนาตำรับเครื่องสำอางผสมสารสำคัญจากธรรมชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางผสมสารสำคัญจากธรรมชาติ” ให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครนายก ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสารสำคัญในเครื่องสำอางมากขึ้น และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตเครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนสามารถนำความรู้ ที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปใช้ในการพัฒนากิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ส่งผลให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความยั่งยืนต่อไป

Continue reading


โครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน

คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตได้ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป และร่วมทำบุญตักบาตร ในโครงการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทดลองที่ใช้ในการเรียนการสอน ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ อาคารคณะเภสัชศาสตร์

Continue reading