รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

download file 1. ตำแหน่งและสังกัด ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-1890 และ(1) 7-1891 (งบประมาณแผ่นดิน) สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 2. อัตราเงินเดือน – สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี อัตราเงินเดือน 25,600 บาท – สำเร็จการศึกษาสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 5 ปี อัตราเงินเดือน 20,990 บาท – เงินเพิ่มพิเศษโดยพิจารณาจากจำนวนปีประสบการณ์การทำงาน อัตรา 5,000 – 10,000 บาท 3.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม (Doctor of Pharmacy) หลักสูตร 6 ปี หรือสำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล 4. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) 1. งานผลิตบัณฑิต ได้แก่ 1.1 […]

Continue reading