Pharmacy Event 2019 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ 1. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาบริบาลเภสัชกรรม นางสาวนงชนก ศิริวัฒนสกุล นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 นางสาวเพ็ญพิชญ์ ธิชากรณ์ นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 2. รางวัลชมเชย การแข่งขันนำเสนอผลงานทางวิชาการ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ นางสาวธันยพัต ศิริเลิศพิทักษ์ นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 นางสาวธิติญาภรณ์ ชูสุวรรณ์ นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ในงาน Pharmacy Event 2019 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Continue reading


โครงการอบรม เรื่องการพัฒนาตำรับเครื่องสำอางผสมสารสำคัญจากธรรมชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางผสมสารสำคัญจากธรรมชาติ” ให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครนายก ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสารสำคัญในเครื่องสำอางมากขึ้น และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตเครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนสามารถนำความรู้ ที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปใช้ในการพัฒนากิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ส่งผลให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความยั่งยืนต่อไป

Continue reading


ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตา หิรัญสาย ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มุทิตา หิรัญสาย ซึ่งได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ประจำปี 2561 จากผลงานวิจัย เรื่อง “ความแตกต่างในผลของการให้ความร้อนต่อการสร้างหลอดเลือดในกล้ามเนื้อ soleus และ plantaris ที่ถูกตัดเอ็นยึดกล้ามเนื้อ” ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรทัศน์ สดใส รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้ารับโล่เกียรติคุณในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยด้วย  

Continue reading


ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในปี พ.ส. ๒๕๖๑ ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม

รายละเอียด

Continue reading


กิจกรรมในโครงการ “อัพเดทความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีศึกษาการจ่ายยา/ให้คำปรึกษาในร้านยา”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาคณะเภสัชฯ ได้จัดกิจกรรมในโครงการ “อัพเดทความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีศึกษาการจ่ายยา/ให้คำปรึกษาในร้านยา”   ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มศว            

Continue reading


ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ วิพากษ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

เมื่อวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดวิพากษ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มศว

Continue reading


การอบรมเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและวิสาหกิจชุมชน

โครงการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์เบื้องต้นของวิธีการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ “ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจชุมชน ” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561  ที่ชั้น 3 ห้อง 301 คณะเภสัชศาสตร์ มศว                

Continue reading


ขอแสดงความยินดีกับ นสภ. อัษฎางศ์ พิเสฎฐศลาศัย และ นสภ. อิ่มทรัพย์ มนต์มีศีล

ขอแสดงความยินดีกับ นสภ. อัษฎางศ์ พิเสฎฐศลาศัย และ นสภ. อิ่มทรัพย์ มนต์มีศีล ที่ได้รับรางวัลออกแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยมจากงานประชุม The 5th international conference on Pharmaceutical Research จัดขึ้นที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 20-21 กุมภาพันธ์ 2561

Continue reading