โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ”

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้วยการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ” ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวม นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเป็นวิทยากร

Continue reading


โครงการอบรม เรื่องการพัฒนาตำรับเครื่องสำอางผสมสารสำคัญจากธรรมชาติ

คณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การพัฒนาตำรับเครื่องสำอางผสมสารสำคัญจากธรรมชาติ” ให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดนครนายก ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสารสำคัญในเครื่องสำอางมากขึ้น และเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการสามารถผลิตเครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนสามารถนำความรู้ ที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไปใช้ในการพัฒนากิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม ส่งผลให้กิจการวิสาหกิจชุมชนมีความยั่งยืนต่อไป

Continue reading


โครงการอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาคณะเภสัชฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้   ณ ห้องบรรยาย 306 คณะเภสัชศาสตร์ มศว    

Continue reading


กิจกรรมในโครงการ “อัพเดทความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีศึกษาการจ่ายยา/ให้คำปรึกษาในร้านยา”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาคณะเภสัชฯ ได้จัดกิจกรรมในโครงการ “อัพเดทความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กรณีศึกษาการจ่ายยา/ให้คำปรึกษาในร้านยา”   ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ มศว            

Continue reading


รายชื่อผู้เข้าร่วม การอบรมวิชาการ เรื่อง “Towards Better Pharmacologic Management of Common GI Disorders” ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร

Download File ประเภท โรงพยาบาล 1. โรงพยาบาลพระพุทธบาท – ภญ.ลลิตตา มณีโชติ – ภญ.ตติยา วรรธนเศรณี 2. โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช – ภญ.ทวิเพ็ญ สุทัตตกุล 3. โรงพยาบาลสอยดาว – ภญ. เมธาวี ศรีรัตนโชติชัย 4. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา – ภก.อนุสรณ์ สวัสดี 5. โรงพยาบาลพุทธชินราช – ภญ.รุ่งกานต์ พรรณารุโณทัย 6. โรงพยาบาลเด็ก – ภญ.รวีวรรณ เพียรวิทยาพันธุ์ 7. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ภญ.กนกพรรณ นิกรเพสย์ 8. โรงพยาบาลเสนา – ภญ.สิวาลี ศรีสวัสดิ์ 9. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร – ภญ.เอมิกา มาหา 10. โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี – […]

Continue reading


ผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ วิพากษ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561)

เมื่อวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้จัดวิพากษ์หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะเภสัชศาสตร์ มศว

Continue reading


การอบรมเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและวิสาหกิจชุมชน

โครงการอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์เบื้องต้นของวิธีการผลิตเครื่องสำอาง ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการ “ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจชุมชน ” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561  ที่ชั้น 3 ห้อง 301 คณะเภสัชศาสตร์ มศว                

Continue reading


ขอแสดงความยินดีกับ นสภ. อัษฎางศ์ พิเสฎฐศลาศัย และ นสภ. อิ่มทรัพย์ มนต์มีศีล

ขอแสดงความยินดีกับ นสภ. อัษฎางศ์ พิเสฎฐศลาศัย และ นสภ. อิ่มทรัพย์ มนต์มีศีล ที่ได้รับรางวัลออกแบบโปสเตอร์ยอดเยี่ยมจากงานประชุม The 5th international conference on Pharmaceutical Research จัดขึ้นที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 20-21 กุมภาพันธ์ 2561

Continue reading


แบบลงทะเบียน การประชุมวิชาการวันเภสัชกรโลก เรื่อง เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน “From Research to Pharmaceutical Care: Antimicrobial Management”

กำลังโหลด…

Continue reading