ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2555)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรภายใน อีเมลล์ ประวัติย่อ รูป
1 สุวรรณา  วรรัตน์ รศ.ดร. 21517 suwannav@swu.ac.th CV
2 วิภาพร เสรีเด่นชัย อ.ดร. 21641 vipaporn@g.swu.ac.th CV
3 วัลลภ  วีชะรังสรรค์ รศ.ดร. 21552 wanlop@g.swu.ac.th CV