ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

รายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.2555)

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรภายใน อีเมลล์ ประวัติย่อ รูป
1 สุวรรณา  วรรัตน์ รศ.ดร. 21517 suwannav@swu.ac.th CV  
2 วิภาพร เสรีเด่นชัย อ.ดร. 21641 vipaporn@g.swu.ac.th CV  
3 วัลลภ  วีชะรังสรรค์ รศ.ดร. 21552 wanlop@g.swu.ac.th CV  
4 พัชรวีร์  นันท์ธนะวานิช ผศ.ดร. 21627 patcharw@g.swu.ac.th CV  
5 สริน  ทัดทอง ผศ.ดร. 21642 sarin@g.swu.ac.th CV