ปริญญาตรี

นางสาวเพ็ชรพิมล ศรีสุราษฎร์ และ นางสาวกมลนาถ สหสุนทร ได้รับรางวัล The Consolation prize in Poster Presentation Award จากงานประชุมวิชาการ International Symposium “Phytomedicine: From Ethnopharmacology to Phytotherapy” Rangsit University.  April 7th, 2017

 

 

 

 

งานวิจัยเรื่อง Assessing core competency needs for community pharmacists in Bangkok: A pilot study นำเสนอในงานประชุม The 26th FAPA Congress 2016: Integration Asian Pharmacy Wisdom for Bettor Global Health  ,Thailand

 

 

 

 

นำเสนอปากเปล่าในงานประชุม The 25th FAPA Congress 2014, Malaysia