บัณฑิตศึกษา

นิสิตปริญญาโทนำเสนองานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุม 1st Asean PharmNet, 2015, Thailand

 

 

นิสิตปริญญาโทนำเสนองานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ในงานประชุม 9th World meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, 2014, Portugal