สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2560-2561

ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560

เผยแพร่บทความวิชาการเพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 7 บทความ

 1. 1.วงแหวนสอดช่องคลอดคุมกำเนิด (2.5 หน่วยกิต)
 1. ยาapomorphine ชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (3 หน่วยกิต)
 1. ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาลดน้ำหนักlorcaserin (3 หน่วยกิต)
 1. การใช้ยาambrisentan ในการรักษาภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง (3 หน่วยกิต)
 1. วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ออีโบลาชนิดrVSV-ZEBOV (2 หน่วยกิต)
 1. การบริหารยาmidazolam ทางจมูกเพื่อรักษาการชัก (2 หน่วยกิต)
 1. ยาลดน้ำหนักสูตรผสม naltrexone/bupropion (3 หน่วยกิต)

 

พิจารณาโครงการประชุมวิชาการเพื่ออนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 10 โครงการ

 1. 1.บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคไตที่บ้านแบบสหสาขาวิชาชีพ จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 26-27 มกราคม 2560 (12 หน่วยกิต)
 1. 2.  โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 (6 หน่วยกิต)
 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโดยโรงพยาบาลพุทธโสธร เมื่อวันที่ 20-21 มีนาคม 2560 (11 หน่วยกิต)
 1. หลักการเลือกใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในร้านยา จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 (6 หน่วยกิต)
 1. โครงการเพิ่มพูนสมรรถนะด้านสมุนไพรให้แก่เภสัชกรทุกสายงาน จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 27-29 มีนาคม 2560 (19 หน่วยกิต)
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ GMP การผลิตยาแผนโบราณ ครั้งที่1 จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 (8.75 หน่วยกิต)
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ GMP การผลิตยาแผนโบราณ ครั้งที่2 จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2560 (8.75 หน่วยกิต)
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ GMP การผลิตยาแผนโบราณ ครั้งที่3 จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 (7 หน่วยกิต)
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติในการผลิตยาแผนโบราณตามหลักเกณฑ์ GMP PIC/S ครั้งที่ 1 จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 (8.25 หน่วยกิต)
 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวปฏิบัติในการผลิตยาแผนโบราณตามหลักเกณฑ์ GMP PIC/S ครั้งที่ 2 จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2560 (7.75 หน่วยกิต)

 

ผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561

เผยแพร่บทความวิชาการเพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 5 บทความ

 1. 1.ยาแผ่นแปะ Rotigotine  (2.5 หน่วยกิต) 
 2. ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา baricitinib ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ระยะกำเริบ (2.5 หน่วยกิต)
 3. การใช้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อในกลุ่มประชากรชายรักชาย (2.5 หน่วยกิต)
 1. ประสิทธิผลของยา Plecanatide ในการรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ (2.5 หน่วยกิต)
 1. ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา peramivir ในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่จากเชื้อ influenza (กำลังดำเนินการ)

 

พิจารณาโครงการประชุมวิชาการเพื่ออนุมัติหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 2 โครงการ

 1. 1.โครงการพัฒนามาตรฐานสถานประกอบการร้านขายยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (6 หน่วยกิต)

 

 1. 2.  Towards Better Pharmacologic Management of Common GI Disorders จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 (6 หน่วยกิต)