สายตรงรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.วิมล   พันธุเวทย์
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
Email : wimon@g.swu.ac.th
Tel : 037395095 ต่อ 2-1667/27783