สายตรงรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.อมรทัศน์ สดใส
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Email : amorntus@g.swu.ac.th
Tel : 037395095 ต่อ 21540/27781