สายตรงรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผศ.ดร.ภัทราวดี บูรณตระกูล
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
Email : pattravadee@g.swu.ac.th
Tel : 037395095 ต่อ 21601/27784