สายตรงคณบดี

ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รักษาการแทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์

Email : werasak@g.swu.ac.th
Tel : 037395095 ต่อ 21517